Skomantų piliakalnis

Veiviržėnų seniūnija, Klaipėdos raj.

Skomantų piliakalnis

Į va­ka­rus nuo kai­mo, Veiviržo upės de­ši­nia­ja­me kran­te, prie ke­lio į Švėkš­ną, stūk­so vie­nas įspū­din­giau­sių pa­jū­rio pi­lia­kal­nių. Sko­man­tų pi­lia­kal­nis įreng­tas pir­mai­siais am­žiais po Kris­taus ir nau­do­tas iki pat XIII a. Piliakalnio papėdėje pastatytas „Žemai­tis“ simboliškai sau­go sa­vo že­mę nuo prie­šų. Tai tau­to­dai­li­nin­ko a. a. V. Ma­jo­ro sukurta me­džio skulp­tū­ra (1969 m.). Nuo „Žemaičio“ skulp­tū­ros, kiek pa­ė­jus ta­ke­liu, lankytojus pasitinka pa­min­klas, by­lo­jan­tis apie Klai­pė­dos kraš­to pri­jun­gi­mą prie Lie­tu­vos (1928 m., archit. K. Rameika). 1928 m. į Klai­pė­dos kraš­tą įžen­gė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­riuo­me­nė ir sau­sio 15 d. už­ėmė uos­ta­mies­tį. Sau­sio 19 d. Ši­lu­tė­je įvy­kęs Ko­mi­te­to sky­rių at­sto­vų sei­mas pa­skel­bė Klai­pė­dos kraš­to prijungi­mą prie Lie­tu­vos. Šiems įvy­kiams ir skir­tas pa­min­klas, mat neto­lie­se ėjo Lie­tu­vos ir buvusio Klai­pė­dos kraš­to sie­na.

Informacijos šaltinis 

Artimiausi objektai


Artimiausios lankytinos vietos

Komentarų kol kas nėra. Būkite pirmas!

Palikite komentarą

1
Prašome užpildyti visus privalomus laukus.
  • Vardas*
  • El. paštas*

    (nebus publikuojamas)
  • Tinklapis
  • Komentaras*
Loading map..